واحد تصفيه آب کندانس برگشتی شركت پتروشيمی کاويان

کارفرما شركت پتروشيمی کاويان 
ظرفيت m3/hr 2x300 
مکان عسلويه 
زمان اجرا سال 90


-