واحد تصفيه آب (RO) شركت ايريتک – پروژه فولاد خراسان

كارفرما شركت ايريتک – پروژه فولاد خراسان 
ظرفيت 260 m3/hr
مکان نيشابور 
زمان اجرا سال ٨٧- ٨٨


-