واحد تصفيه آب کندانس شركت پيدک (پتروشيمی شيراز، پروژه اوره آمونياک)

كارفرما شركت پيدک (پتروشيمی شيراز، پروژه اوره آمونياک) 
ظ رفيت460 m3/hr  
مکان شيراز 
زمان اجرا (در مرحله نصب)


-