واحد کلاريفاير (زلال ساز) شركت ايريتک – پروژه فولاد خراسان

 كارفرما شركت ايريتک – پروژه فولاد خراسان
ظرفيت m3/hr 4800 (قطر50m) 
مکان نيشابور
زمان اجرا سال 87


-


گالری تصاویر