واحد تصفيه آب RO پالايشگاه گاز خانگيران (شهيد هاشمی نژاد)

كارفرما پالايشگاه گاز خانگيران (شهيد هاشمی نژاد) 
ظرفيت 3400 m3/day 
مکان سرخس
زمان اجرا سال 90


-