واحد تصفيه پساب خط رنگ شرکت ايران خودرو ديزل

كارفرما شرکت ايران خودرو ديزل 
ظرفيت 60 m3/hr  
مكان شرکت ايران خودرو ديزل 
زمان اجرا سال 80


-