واحد تصفيه آب دريا به روش اسمز معکوس شرکت نفت فلات قاره

كارفرما شرکت نفت فلات قاره 
ظرفيت 5.5 m3/day  
مكان سکوی نفتی فروزان
زمان اجرا سال 81


-