تاریخچه


ﺷﺮﻛﺖ مهندسی ﭘﻨﺪر ﺑﺎ هدف ﻃﺮاﺣﻲ، ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮاي واحد های ﺗﺼﻔﯿه آب ﺻﻨﻌﺘﻲ، واحد های ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺑﺪون اﻣﻼح و واحد های آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻛﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮس از ﺳﺎل ١٣٧٣ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟه ﺑه 22 ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه هﺎي ﻣﺘﻌﺪد ، دارا ﺑﻮدن ﻛﺎدر مهندسی ﺑﺎ تجربه، ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ تجهیزات و همکاری ﺑﺎ شرکت های ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه تجهیزات در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﻜﺎر EPC در زﻣﯿﻨه هﺎي ذﯾﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد:

1. واحد های Utility در پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي ، صنايع فولاد و ...

2. واحدهاي تصفيه آب بدون املاح (DM water) واحدهاي تصفيه آب كندانس (CPP)

3. واحدهاي آب شيرين كن از آب دريا و آب هاي لب شور با سيستم RO

٤. واحدهاي پيش تصفيه شامل سيستم هاي كلاريفاير، ته نشيني، انواع فيلتراسيون و سختی گير

۵. سيستم هاي كنترل ، اتوماسيون و برق در واحدهاي مذكور