واحد تصفيه آب کندانس پالايشگاه بندرعباس

كارفرما پالايشگاه بندرعباس 
ظرفيت 2×110 m3/hr  
مكان بندر عباس 
زمان اجرا سال ٨٩ در مرحله ساخت و تحويل


-