تجهيزات Stop Lug & Screens براي آبگير از دريا (Sea Water Intake)

كارفرما شركت مديريت و توسعه صنايع پتروشيمي
ظرفيت 14000 m3/hr 
مكان پتروشيمي خارك - واحد متانول
زمان اجرا سال ٧٦


-